84. Färgat

20130430-220653.jpg

Instagram

Vill du söka på vilka bilder som publiceras på instagram kopplat till ett ord el. varumärke? Då kan du söka på olika ord och få fram vilka bilder som publicerats som hachtaggats = #ordet

http://web.stagram.com/search/

Nu har svenska Nationalmuseum blivit en del av Googles konstprojekt

Nu har även svenska Nationalmuseum blivit en del av Googles konstprojekt.

Snart ska 151 museer från 40 länder finnas med och 30 000 konstverk ska kunna utforskas.

Via Art Project besöka museum runt om i världen, utforska och titta på hundratals konstverk. Du kan zooma in målningarna och även skapa dina egna samlingar.

Vad sägs om att få kika in på Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art, Van Gogh Museum, National Gallery och Art museum mfl.

Blogg om gymnasievalet

Att vara tillgänglig på många olika sätt ökar möjligheterna för fler att kunna komma i kontakt med oss på det sätt som passar just dem. På Mikael Elias Gymnasium hålls det öppna hus, det deltas på utbildningsmässor och grundskolor besöks. Det går även bra att boka in ett personligt besök eller ”skugga en elev”. Intresseanmälan kan göras via formulär på hemsidan för att få vidare information eller för att bli kontaktad av skolan.

För att ytterligare öka närvaron och tillgängligheten har vi nu även en SYV-blogg. Där kommer vi att fylla på med information, tips och länkar som kan underlätta vid gymnasievalet. Via ett enkelt formulär kan man ställa frågor till studie- och yrkesvägledare. Under fliken ”frågor och svar” kan man läsa vad andra har frågat om och vilka svar de fått.

Upprop om fängslade bloggarna i Egypten – #FreeAlaa #freeMaikel

Jag deltar i ett bloggupprop idag. Ett bloggupprop till stöd för två (av många) fängslade bloggare i Egypten.

Här nedan är det, om du som bloggare håller med får du gärna återpublicera det och uppmana andra att gå in och skriva under uppropet på den här adressen.

Frige dem som fängslats för sin åsikt!

När pressfrihet inskränks och medier kontrolleras av statliga eller andra intressen, blir det medborgares uppgift att peka på missförhållanden. Internets medborgarjournalister är en viktig motor för utveckling av demokrati i många länder. Med bloggar och andra sociala medier som publiceringsplattform lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen i ett hårt kontrollerat medielandskap fram i ljuset.

Som den arabiska vårens historiska händelser visat är bloggare inte bara medborgarjournalister. Med sig bär de även hoppet om demokrati, fred och värdighet. Yttrandefriheten på nätet har blivit en av de främsta skiljelinjerna mellan demokrati och diktatur. Här lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen och med pennans makt arbetas det för förändring.

Situationen för dem som engagerar sig för demokratisk förändring har på många håll hårdnat. I flera länder förföljs och fängslas aktiva som via sociala medier varit kritiska till sittande regim. Ett exempel på det är de öden som drabbat de egyptiska bloggarna Alaa Abd El Fattah och Maikel Nabil.

Alaa Abd El Fattah är en av centralfigurerna i den sedan många år enormt stora och levande egyptiska bloggosfären. Redan 2006 greps han, då av Mubaraks regim, för att statuera exempel. Bloggare som kritiskt diskuterade det som hände i Egypten ansågs vara ett hot. Tyvärr har det inte förändrats och i den demokratiprocess som pågår är situationen allvarlig. Här lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen och med pennans makt arbetas det för förändring.

Sedan en dryg månad har Alaa åter suttit inspärrad. Denna gång av det i Egypten nu styrande militärrådet. Hans tid i fångenskap förlängs med två veckor i taget, vilket orsakar stor oro i hans familj och särskilt hos hans höggravida hustru. Processen mot honom handlar med all önskvärd tydlighet om att inför det nyss avslutade valet tysta en viktig politisk knutpunkt i denna unga proteströrelse, som tidigare i år störtade diktatorn Mubarak och nu återigen protesterar mot vad man ser som fortsatta politiska orättvisor.

Ytterligare en medborgarrättsaktivist, Maikel Nabil, har sedan slutet av mars i år suttit inspärrad, anklagad för att i sin blogg ha förvrängt den egyptiska militärregimens slogan ”Militären och folket är en enad hand”. Han diskuterade och kritiserade utvecklingen efter Mubaraks fall under rubriken ”Militären och folket är aldrig en enad hand”. Detta tolkade militärregimen som en attack mot systemet och fängslade Maikel, som nu avtjänar ett treårigt fängelsestraff för högförräderi.

Alaa och Maikel är långt ifrån ensamma. De används dessutom som varnande exempel för att skrämma andra att inte utmana och kritisera orättvisor eller tala i situationer när andra tiger. I en demokrati under uppbyggnad är detta tecken på en farlig utveckling som omvärlden bör reagera på.

Vi som undertecknar detta har alla, liksom Alaa och Maikel, valt att delta i den offentliga samtalet via bloggar och andra sociala medier. Vi vill och hoppas att fler vill lyfta frågan om vikten av det fria ordet och därtill visa för omvärlden att vi ser och vi bryr oss. Åsikts- och yttrandefriheten måste respekteras, och alla bloggare som fängslats för sina åsikters skull måste omedelbart friges!

Vårt budskap är klart: Frige det fria ordets förkämpar!
Marcin de Kaminski
Emma Marie Andersson
Nikke Lindqvist
Joakim Jardenberg
Sofia Miriamsdotter
Johan Norberg
Unni Drougge
Brit Stakston
Erik Laakso
Christina Vilhelmsson (Annarkia)
Mark Comerford
Kent Persson
Frihetssmedjan
Liberaldemokraterna
Björn Nilsson (Beelzebjörn)
Anna Johansson
Torbjörn Jerlerup
Stefan Geens
Anna Troberg
Mattias Svensson
Vilhelm Konnander
Signe Rocklin
Mary X Jensen
Niklas Starow
Walid Al-Saqaf
Hussain H Kabani
Javeria Rizvi Kabani
Liberaldemokraterna
Frihetssmedjan
Eva Appelgren

Skriv på du också! Här! Fullständig namnlista på undertecknande.
Sprid gärna det här blogguppropet vidare. Underteckna själv och återpublicera med en egen anteckning. Låt oss som bloggar visa att vi kan ställa till med oväsen när våra medbloggare tystas.

Läs även Amnesty Internationals sida om läget för det fria ordet i Egypten just nu.

In English:

Free the imprisoned Egyptian bloggers!

In times when freedom of the press is supressed and media controlled by government or other interests, the responsibility of pointing out wrong-doings, falls to the citizens. The civil journalism found on the internet form an integral engine for developing democracy in many countries. With blogs and other social media as their tools, they expose injustice and misconduct in the society, even when the media landscape is being completely controlled.

As the Arab Spring’s historical events have shown, bloggers are not only citizen-journalists. With them they carry the hope of democracy, freedom and dignity to all. Freedom of speech on the internet, has become one of the most important dividing lines between dictatorship and democracy. Here you lift injustice and wrong-doings in the every-day life, and with the might of the pen you work towards change.

In many places the situation, for those that are engaged in democratic change, has become increasingly difficult. Several countries imprison or persecute people that critize their governments openly in social media. One example of this is the faith of the Egyptian bloggers Alaa Abd El Fattah and Maikel Nabil.

Alaa Abd El Fattah is one of the main activists in the large and lively egyptian bloggoshere. In 2006 he was arrested, by the Mubarak regime, to set an example to other bloggers. Bloggers that critically discussed the things that happened in Egypt were regarded as a threat. Unfortunately nothing has changed and today the process of democratization is endangered by this.

About a month ago, Alaa was imprisoned again. This time it was the ruling Military Council of Egypt. His time in captivity is prolonged by two weeks at a time, which causes his familjy great concern, and especially his pregnant wife. The process against him shows that the aim is to silence an important node in the movement for democracy in Egypt, before the election. Earlier this year this movement toppled the dictator Mubarak, and it is once again taking the protests out to the streets.

Yet another civil rights activist, Maikel Nabil, has been in prison since the end of March this year, accused of distortion of the slogan ofthe Egyptian Military Council, ‘the army and the people are one hand’, at his blog. He discussed and ciritized the development after the fall of Mubarak, under the heading ”The army and the people are never one hand”. This was interpreted by the regime as an attack on the system, and Maikel is now serving a three-year sentence for high treason.

Alaa and Maikel are far from alone. In addition, they are used as warning examples to intimidate others not to challenge and critisize injustice, or speak in situations where others remains silent. In a democracy-under-construction, this is a sign of a dangerous development that the surrounding world ought to react on.

We, the undersigned, have all, just as Alaa and Maikel, choosen to participate in the public conversation through blogs and other social media. We hope that more people wants to raise the issue of the importance of free speech, and show the surrounding world that we take notice and that we care. Freedom of speech and thought must be respected, and all bloggers that are being imprisoned because of their opinions must be freed immediately!

Our message is clear: Free the champions of free speech!

Sign up and please republish

Read more about the lack of freedom of speech in Egypt on Amnesty International’s site.

Teachers need Twitter

Nu har Google+ lanserat sidor

Sidorna i Google+ uppbyggda ungefär som FaceBook FanPages.

Än så länge kan man bara vara en administratör vilket förhoppningsvis ändras snart.

Så här skriver Google på sin blogg

”Användarna kan enkelt rekommendera ett företags produkter eller tjänster genom +1 eller lägga till företaget i en av sina kretsar för en mer långsiktig kommunikation eller en face-to-face-dialog. Allt ett företag behöver göra är att börja dela sin information på Google+.
Direct Connect från Google sök
Det görs miljarder sökningar på Google varje dag och många av dessa gäller företag och varumärken. Dagens lansering av Sidor i Google+ kan hjälpa våra användare att omvandla sina sökningar till meningsfulla kontakter.” Läs mer.

Kika gärna på Mikael Elias Gymnasiums Google+sida och glöm inte att ge den ett + :)»

www.mikaelelias.se